logo bib jette

Nederlandstalige Bibliotheek van Jette

Kardinaal Mercierplein 6
1090 Jette
02 427 76 07
https://jette.bibliotheek.be
bibliotheek@jette.brussels

Inleiding

De Nederlandstalige bibliotheek Jette hecht een groot belang aan de privacybescherming van haar gebruikers. Deze privacyverklaring wil deze gebruikers daarom zo goed mogelijk informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die zij toevertrouwen.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018

Het gemeentebestuur van Jette verbindt zich ertoe de werking van haar Nederlandstalige bibliotheek conform te houden aan de vereisten van de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG of GDPR) is consulteerbaar via de website van de  Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be

De “verwerker” en de “verwerkingsverantwoordelijke”

Het gemeentebestuur van Jette treedt bij het verstrekken van de dienstverlening door de Nederlandstalige bibliotheek op als “verwerker” en als “verwerkingsverantwoordelijke” van jouw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4, punt 7 en 8 van de AVG.

In geval van verwerking door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in opdracht van de Nederlandstalige bibliotheek van het gemeentebestuur van Jette treedt het gemeentebestuur van Jette op als “verwerkingsverantwoordelijke” en fungeert de VGC als “verwerker”. Hiertoe is een afzonderlijke verwerkersovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Jette en de VGC van kracht.

Privacyverklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) / Cultuurconnect

Lees hier de Privacyverklaring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) / Cultuurconnect.

Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Jette verzamelt persoonsgegevens bij het verstrekken van de dienstverlening door de Nederlandstalige bibliotheek.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Jette kan, bij het verstrekken van de dienstverlening door de Nederlandstalige bibliotheek, slechts persoonsgegevens verzamelen voor de hierna volgende doeleinden:

 • om jou verder te contacteren omtrent de acties, het aanbod en de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek (enkel wanneer je inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief);
 • om jouw inschrijving voor een activiteit te kunnen registreren;
 • om de leenadministratie van de Nederlandstalige bibliotheek te kunnen uitvoeren;
 • om statistieken te kunnen genereren die het gebruik van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek in kaart brengen;
 • om jou te kunnen contacteren in geval van openstaande telaatgelden, niet teruggebrachte of beschadigde materialen en klaarstaande reserveringen;
 • om toegang te verschaffen tot de publieke internetcomputers in de Nederlandstalige bibliotheek.

Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Jette verzamelt jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van jouw expliciete toestemming, of op basis van een overeenkomst tussen jou en het gemeentebestuur van Jette betreffende het gebruik van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek.

Gebruikers die jonger zijn dan 14 jaar hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om deze overeenkomst aan te gaan.

Wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden in het kader van het verlenen van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek verzameld. Ze worden verwerkt via elektronische invulformulieren bij de aanschaf van een lidkaart of de wijziging van eerder verwerkte gegevens.

De gegevens worden door jou op een vrijwillige basis meegedeeld. Je wordt hiertoe op geen enkele manier verplicht.

Het correct vermelden van de volgende persoonsgegevens is echter noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de volledige dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek:

 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens (telefoonnummer en / of emailadres)
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer

De leenadministratie van de Nederlandstalige bibliotheek verzamelt en bewaart verder nog de volgende informatie:

 • Inschrijfdatum
 • Betaalhistoriek
 • Materialen momenteel in het bezit van de lener
 • Rappelbrieven
 • Aanvragen tot wijziging van de gegevens

Toegang tot en bewaring van de persoonsgegevens

Enkel medewerkers van de dienst Nederlandstalige bibliotheek (geen vrijwilligers en stagiairs) hebben toegang tot persoonsgegevens van de gebruikers van de Nederlandstalige bibliotheek, en dit uitsluitend via de pc’s aan de balie en in de kantoorruimtes van de Nederlandstalige bibliotheek.

Persoonsgegevens verbonden aan de leenadministratie kunnen via het eengemaakte Brusselse bibliotheeknetwerk beheerd door de VGC eveneens door medewerkers van andere Nederlandstalige Brusselse bibliotheken geconsulteerd worden.

Geprinte documenten ter voorbereiding van de opmaak van de rappelbrieven en de eigenlijke rappelbrieven worden uitsluitend bewaard in de afgesloten kantoren van de Nederlandstalige bibliotheek.

Persoonsgegevens in functie van de leenadministratie worden bewaard op de server van de VGC, gelegen in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Persoonsgegevens in functie van de opmaak van rappelbrieven worden bewaard op de server van het CIBG, gelegen in de Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Jette bewaart jouw persoonsgegevens zolang je niet actief kenbaar maakt dat je het gebruik van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek wil stopzetten.

De persoonsgegevens van personen die vijf jaar lang geen gebruik gemaakt hebben van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek worden verwijderd.

Recht op inzage en aanpassing van de persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht en de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens, zoals deze verwerkt zijn door het gemeentebestuur van Jette, te consulteren en te wijzigen.

Dit is mogelijk door het versturen van een verzoek naar de bovenstaande contactgegevens, of door een medewerker aan te spreken tijdens de openingsuren van de Nederlandstalige bibliotheek.

Recht op verwijdering

Indien je de bewaring en verwerking van jouw persoonsgegevens wil stopzetten dien je ons te contacteren via de bovenstaande contactgegevens. De verwijdering van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruiken van de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek betekent tegelijk de stopzetting van jouw lidmaatschap.

Recht op de beperking van de verwerking

Wanneer je vindt dat je persoonsgegevens onjuist of onnodig worden bijgehouden en verwerkt kan je het aantal geregistreerde persoonsgegevens laten beperken. Dit kan door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Eigendom van de persoonsgegevens en overdracht aan derden

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt en bijgehouden voor de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek zijn eigendom van het gemeentebestuur van Jette, en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten zoals vervat in de huidige privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden, met uitzondering van de VGC, die het eengemaakt bibliotheeknetwerk van alle Nederlandstalige bibliotheken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert.

Recht op bezwaar

Indien je van mening bent dat het gemeentebestuur van Jette jouw persoonsgegevens verbonden aan de dienstverlening van de Nederlandstalige bibliotheek onrechtmatig verzamelt en verwerkt, kan je altijd bezwaar indienen. Indien het gemeentebestuur van Jette de rechtmatigheid niet kan aantonen wordt de verwerking stopgezet.

Divers

Je aanvaardt dat het gemeentebestuur van Jette deze privacyverklaring ten allen tijde mag aanpassen. Aanpassingen worden steeds gecommuniceerd via een bericht op de bibliotheekwebsite en aan de balies van de Nederlandstalige bibliotheek.

_____________________________________________________________________

Download hier de volledige Privacyverklaring van de Nederlandstalige Bibliotheek van Jette in PDF.